韩家淮实验室
Home
About PI
Members
Research
Publications
Photos
Useful Links
Contact us
中文版
Members

PI and assistants:
Jiahuai Han, Ph.D., professor
Fanglin Zhang, master, assistant

Technicians:
Wei Han, Xiurong Qiu, Xiaoyun Ren, Tingyan You, Qingli Chen

Post-doctors:
Chuanqi Zhong, Xin Chen, Xiaozheng Xu, Jianfeng Wu, Xiurong Wu, Yaoji Liang

Doctor students:
WanTing He, ZhenTao Yang, Yingying Zhang, Deli Huang
Yunlong Song, Wenjuan Li, Zhanghua Yang, Xinru Zheng, Junming Ren, Huabin Ma, Sheng Su
Daowei Yang, Peng He, Mao Hong
Huan Ma, Shaowei Cai, Muzheng Qiao, Yuze Wang

Master students:
Haoqian Wang, Wanyun Li, Yangxin Li
Jingxian Li, Zian Wang, Weixiang Xia, Ruixin Liu, Yan Wang, Fu Zhao, Yihao Zhao, Zhengyuan Zheng, Yuan Fang
Changan Chen, Xinrui Fan, Tingting Ai, Lichen Hu, Yong Wu, Shubo Zhao, Hengxiao Ni